ชั้น ม.1
ด.ช.ณัฐวุฒิ คำตา
ด.ช.พงศกรณ์   เตชะธิ
ด.ญ.พีรดา เครือศรี
ด.ญ.วัชราภรณ์ เตชะธิ