ชั้น ม.2
ด.ช.ณรากรณ์ หลวงคำ
ด.ช.ธนกร   กิจพิทักษ์
ด.ช.ณัฐพงษ์   เตชะธิ
ด.ญ.รัชฎาพรรณ ต๊ะใจ