ชั้น ม.3
ด.ช.พงษ์ศุลี แสงบุญเรือง
ด.ช.ณัฐธนานุพงษ์ ทรายใจ
ด.ช.ธวัชชัย หนิ้วอิ่น
ด.ช.ภูมิพิทักษ์ เนมหาวัน
ด.ช.ชัยวัฒน์ เตชะ