ชั้น ป.1
ด.ช.ภาคภูมิ   ภูดง
ด.ช.คณิศร   จอมคำ
ด.ช.กรกฎ  ไชยเพ็ชร
ด.ช.กิตตินันท์   อินต๊ะเสน
ด.ช.ธีระพงษ์   ธรรมประเสริฐ
ด.ช.ธนภัทร สุทะปา
ด.ช.ภูริ สุวรรณสุระ
ด.ญ.จิญห์นิภา   สุขมะณี
ด.ญ.ชโรชา   จริงมาก
ด.ญ.จิรัชญา   ปาเปียง
ด.ญ.นันทกร   หลวงคำ
ด.ญ.ชูใจ พนาวัน