ชั้น ป.3
ด.ช.นนทกร   นนทโคตร
ด.ช.ไซ อ่องกี่  
ด.ช.ไซ อ่องวัน  
นายไซ จ่อแลง  
ด.ญ.แสงใส   นายเอ
ด.ญ.มณี   พนาวัน
ด.ญ.ลภัส ป้อมฝั้น