ชั้น ป.4
ด.ช.ทวิภพ ช่างสัก
ด.ช.ภูริวัฑฒ์ สุวรรณสุระ
ด.ญ.ปิยะนุช  ใจหาญ
ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ ทำนุ
ด.ญ.ชัญญานุช   กิ่งแก้ว