ชั้น ป.5
ด.ช.กรวิทย์   ตาสุวรรณ
ด.ญ.ปิยฉัตร  บุญแผน
ด.ญ.อภิษฎา   บุญสารวัง
ด.ญ.สุพรรษา สุวรรณสุระ