ค่ายพุทธบุตร ๒๕๕๘

Category: ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
Published on Monday, 31 August 2015 02:24
Written by ผู้ดูแลเว็บไซต์
Hits: 540

เมื่อวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วัดบรรพตสถิตย์ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน