ศึกษานอกสถานที่

Category: ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
Published on Sunday, 30 August 2015 15:48
Written by ผู้ดูแลเว็บไซต์
Hits: 582

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม คณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง